Grundejerforeningen
Skovlodden
Om Skovlodden Ordensregler Opslag Arkiv

Ordensregler

Regler for oplæg af både

Vedtægter

Deklaration

Afbrænding

Ordensregler

 

Ordensreglement Grundejerforeningen Skovlodden

 

1.      Motorplæneklipning eller brug af andre redskaber med motorstøj må kun finde sted således: mand. – fred. Kl.07.00-19.00, lørdag kl.9.00-18.00, søn - og helligdage kl.9.00-12.00.

 

2.      Hastighed f. motorkøretøjer er max. 30 km. i timen, og der skal tages størst mulig hensyn til gående trafik. Al kørsel skal begrænses mest muligt.

 

3.      Grundejerne har pligt til: at holde sin grund i en sådan stand, at papir o.lign. –især under byggeri – ikke kan flyve ind på andre grunde. Rabatter skal holdes slået og træer og buske beskåret, så færdsel på vejene kan foregå uhindret. Ved beplantning bør vises hensyn til naboer. Beskæring af hæk, hegn, buske og træer iflg. Hegnsloven. Faste hegn må ikke forefindes i skel. Evt. afhjælpning af ovennævnte kan foretages af grundejerforeningen for ejerens regning, efter forudgående varsel. Affald må ikke anbringes på grunden, så det er til gene for naboer. Der må ikke kastes jord, grene, flasker, glasskår eller andet affald på ubebyggede grunde, veje samt fællesarealer.

 

4.      Afbrænding af haveaffald o.lign. må ikke finde sted iflg. Landsdækkende lovgivning fra juni 2010.. I øvrigt henvises til Halsnæs kommunes Affaldscenter på Hanehoved. Afbrænding af haveaffald m.v. på fællesarealet må kun foregå ved bestyrelsens foranstaltning.

 

5.      Radio, TV m.v. samt musikinstrumenter, må kun benyttes under hensyntagen til omkringboende. Ved enhver selskabelighed udendørs bør der vises samme hensyn.

 

6.      Hunde, katte og andre husdyr må ikke uden opsyn færdes løse på veje og fællesarealer. Og hunde skal føres i snor over alt på nær på stranden i vinterhalvåret. Ejeren har pligt til at påse, at husdyr ikke er til nogen gene for omkringboende. Hundeekskrementer på veje, rabatter og fællesarealer fjernes straks af hundens fører.

 

7.      Parkering på vejene må kun finde sted når det påbudte parkeringsareal til 2 biler på grunden, er udnyttet. Køretøjer skal da anbringes på egne rabatter. Kørsel og parkering på fællesarealet må kun finde sted i forbindelse med arbejde på stedet, samt kørsel af materiel til og fra bådene. Kæden skal aflåses ved enhver passage ind og ud til fællesarealet.

8.      Skydevåben må ikke anvendes på foreningens område.

 

9.      Ejendomsretten skal ubetinget respekteres. Man må således ikke færdes på fremmede grunde, med mindre man har tilladelse dertil – bortset fra nødstilfælde som brand, indbrud, hærværk o.lign.

 

10.  Grundejere der udlejer deres ejendom har det fulde ansvar - og dermed erstatningspligt, for skader deres lejer eller gæster forvolder på fremmed ejendom. De er endvidere pligtige til at gøre disse bekendt med dette ordensreglement.

 

11.  Ejerskifter eller adresseændringer skal meddeles til kassereren senest 3 uger herefter.

 

Bestyrelsen  

Revideret og  godkendt på Generalforsamlingen d.27. maj 2018